Συνάντηση στην Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές – Τράπεζα της Ελλάδος, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, TΜΕΔΕ, Attica Bank και Thrivest – προκειμένου να οριστικοποιήσουν τους όρους συμμετοχής της Thrivest, ως ιδιώτη επενδυτή, στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

Στη συνάντηση οριστικοποιήθηκε επίσης το πλαίσιο συγχώνευσης, σε μεταγενέστερο στάδιο, της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, με στόχο την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα της χώρας.

Η σημερινή συνάντηση των εμπλεκόμενων πλευρών έβαλε αίσιο τέλος σε μια διαπραγμάτευση μακράς διάρκειας με τον ιδιώτη επενδυτή, Thrivest, ο οποίος, πρόκειται να συμμετάσχει στην ΑΜΚ με ποσό της τάξεως των 64 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, ύψους έως 473,3 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου. Ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 19.04.2023 και ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 24.04.2023.

Στις 25 Απριλίου θα γίνουν η κατανομή και διάθεση αδιάθετων Νέων Κοινών Μετοχών, στις 26/4 η ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ, στις 27/4 αναμένεται η έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Κοινών Μετοχών και στις 28 Απριλίου η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους.

Σημειώνεται ότι η μετοχική σύνθεση της Attica Bank, μετά το reverse split του 2023 και πριν την Αύξηση Κεφαλαίου, έχει ως εξής: ΤΧΣ: 6.930.481 μετοχές, ποσοστό 69,51%, ΤΜΕΔΕ: 2.005.279 μετοχές, ποσοστό 20,11%, e-ΕΦΚΑ: 837.390 μετοχές, ποσοστό 8,40%, Λοιποί μέτοχοι με ποσοστό μικρότερο του 5%: 198.040 μετοχές, ποσοστό 1,99%.

Η ανακοίνωση της Attica Bank για το ύψος συμμετοχής των επιμέρους πλευρών στην ΑΜΚ

«Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023 και 22-03-2023
ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι περιήλθε στη Διοίκηση της πληροφόρηση περί κατ’ αρχήν συμφωνίας των υφισταμένων βασικών μετόχων της Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) - Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ) και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή τους στην Αύξηση με κάλυψη ποσών έως € 329 εκατ. για το ΤΧΣ, έως 40 εκατ. για το ΤΜΕΔΕ, και έως 64 εκατ. για την εταιρεία Thrivest Holding Ltd, και με σκοπό την πλήρη κάλυψη της Αύξησης.

Η συμφωνία αυτή αναμένεται να αποτυπωθεί σε τελικά δεσμευτικά νομικά κείμενα που με τη σύναψη τους και τη γνωστοποίηση τους στην Τράπεζα θα αποτελέσουν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει στο πλαίσιο αυτό.»