Αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου με ετήσιο ρυθμό άνω του 20% και ισχυρή στήριξη της ελληνικής οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις στους επιμέρους τομείς τραπεζικής προβλέπει το νέο αναλυτικό  Στρατηγικό Σχέδιο 2023 - 2025 της  Alpha Βank που παρουσιάστηκε στην διάρκεια της Επενδυτικής Ημέρας (Investor Day) 

Όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης με αφορμή την σχετική παρουσίαση στους επενδυτές η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά της, στην αποδεδειγμένη ικανότητά της να υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. «Σηματωρός για την στρατηγική μας είναι ο νέος σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς. Ο σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον σκοπό», ανέφερε ο Βασίλης Ψάλτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος επισήμανε ότι η Alpha Bank θα αξιοποιήσει την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών της εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσει τα έσοδά της κατά 5% ετησίως και τα δάνειά της κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο. 

«Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των 2,3 δισ.ευρώ, τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές. Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία. Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους μετόχους μας» τόνισε ο Βασίλης Ψάλτης.

Οι σαφώς καθορισμένοι στρατηγικοί πυλώνες για την αύξηση της κερδοφορίας στο σύνολο του Ομίλου, όπως ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν :

- Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: Αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη RoCET1 περίπου 23% έως το 2025.

 - Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της «μηχανής του wealth» και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών. Στόχος η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury. 

- Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking: Ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις χορηγήσεις και διασφάλιση ισχυρών αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και συνεχή βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου. Στόχος η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1 ) στο 18%. 

- Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: Διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1 21% έως το 2025. 

- Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού: Συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Η Alpha Bank στοχεύει στον περιορισμό του Δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) Ομίλου στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και διατηρώντας τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω από 80%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου. 

- Πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας: Κλιμάκωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις στα θέματα ESG. Στόχος η χορήγηση 3 δισ. ευρώ σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, στοχεύοντας παράλληλα να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιο της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων και πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων σε όλο το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας. 

- Οι στρατηγικοί πυλώνες υποστηρίζονται από τη διαρκή δέσμευση για ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με παράλληλη διεύρυνση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην εδραίωση μίας κορυφαίας στην ελληνική αγορά πρότασης αξίας για τους εργαζομένους της και θα ενισχύσει περαιτέρω τη φιλοδοξία της να ψηφιοποιήσει πλήρως όλο το παρεχόμενο Customer Journey

Μεταξύ άλλων το στρατηγικό σχέδιο προβλέπει ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων ύψους περίπου 14 δισ.ευρώ διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια καθώς και ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%

Δημιουργία και διανομή κεφαλαίου - Τι προβλέπεται

- 2,3 δισ. ευρώ δημιουργία κεφαλαίου χάρη στις ισχυρές αποδόσεις και τη μετατροπή των DTAs σε διάστημα 3 ετών. 
- Επίτευξη υψηλότερου Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) έναντι του στόχου της Διοίκησης (Δείκτης FL CET1 περίπου 16% έναντι στόχου 13%).
 - 1,4 δισ. ευρώ διαθέσιμα κεφάλαια πάνω από τον στόχο της Διοίκησης. 
- Επανεκκίνηση της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την προϋπόθεση έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών.